DMCA политика

Можете да поискате премахването на всеки материал, който е защитен с авторски права. Ако намерите такъв материал или публикуван тук, или свързан с него, можете да се свържете с нас и да поискате премахване.

Следните елементи трябва да бъдат включени в искането ви за нарушаване на авторски права:

1. Предоставете доказателства за упълномощеното лице да действа от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено.

2. Предоставете достатъчно информация за контакт, за да можем да се свържем с вас. Трябва също да включите валиден имейл адрес.

3. Изявление, че жалбоподателят има добросъвестно убеждение, че използването на материалите по начин, за който се оплаква, не е разрешено от собственика на авторските права, неговия агент или от закона.

4. Изявление, че информацията в уведомлението е точна и под санкция на лъжесвидетелстване, че страната жалбоподател е упълномощена да действа от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено.

5. Трябва да бъде подписано от упълномощеното лице, което да действа от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено.

Изпратете писменото известие за нарушение на имейла:

[имейл защитен] 

Моля, разрешете 2 работни дни за премахване на материали с авторски права.